菜单导航

鄂渚悟道歌_原文/翻译/拼音

作者: 杨雨洳 发布时间: 2019年08月30日 20:00:32
鄂渚悟道歌
作者:吕岩
朝代:唐代


鄂渚悟道歌原文  
纵横天际为闲客,时遇季秋重阳节。阴云一布遍长空,
膏泽连绵滋万物。因雨泥滑门不出,忽闻邻舍语丹术。
试问邻公可相传,一言许肯更无难。数篇奇怪文入手,
一夜挑灯读不了。晓来日早才看毕,不觉自醉如恍惚。
恍惚之中见有物,状如日轮明突屼。自言便是丹砂精,
宜向鼎中烹凡质。凡质本来不化真,化真须得真中物。
不用铅,不用汞,还丹须向炉中种。玄中之玄号真铅,
及至用铅还不用。或名龙,或名虎,或号婴儿并姹女。
丹砂一粒名千般,一中有一为丹母。火莫燃,水莫冻,
修之炼之须珍重。直待虎啸折颠峰,骊龙夺得玄珠弄。
龙吞玄宝忽升飞,飞龙被我捉来骑。一翥上朝归碧落,
碧落广阔无东西。无晓无夜无年月,无寒无暑无四时。
自从修到无为地,始觉奇之又怪之。鄂渚悟道歌拼音解读
zòng héng tiān jì wéi xián kè ,shí yù jì qiū zhòng yáng jiē 。yīn yún yī bù biàn zhǎng kōng ,
gāo zé lián mián zī wàn wù 。yīn yǔ ní huá mén bú chū ,hū wén lín shě yǔ dān shù 。
shì wèn lín gōng kě xiàng chuán ,yī yán xǔ kěn gèng wú nán 。shù piān qí guài wén rù shǒu ,
yī yè tiāo dēng dú bú le 。xiǎo lái rì zǎo cái kàn bì ,bú jiào zì zuì rú huǎng hū 。
huǎng hū zhī zhōng jiàn yǒu wù ,zhuàng rú rì lún míng tū wù 。zì yán biàn shì dān shā jīng ,
yí xiàng dǐng zhōng pēng fán zhì 。fán zhì běn lái bú huà zhēn ,huà zhēn xū dé zhēn zhōng wù 。
bú yòng qiān ,bú yòng gǒng ,hái dān xū xiàng lú zhōng zhǒng 。xuán zhōng zhī xuán hào zhēn qiān ,
jí zhì yòng qiān hái bú yòng 。huò míng lóng ,huò míng hǔ ,huò hào yīng ér bìng chà nǚ 。
dān shā yī lì míng qiān bān ,yī zhōng yǒu yī wéi dān mǔ 。huǒ mò rán ,shuǐ mò dòng ,
xiū zhī liàn zhī xū zhēn zhòng 。zhí dài hǔ xiào shé diān fēng ,lí lóng duó dé xuán zhū nòng 。
lóng tūn xuán bǎo hū shēng fēi ,fēi lóng bèi wǒ zhuō lái qí 。yī zhù shàng cháo guī bì luò ,
bì luò guǎng kuò wú dōng xī 。wú xiǎo wú yè wú nián yuè ,wú hán wú shǔ wú sì shí 。
zì cóng xiū dào wú wéi dì ,shǐ jiào qí zhī yòu guài zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
 
博评网